Publikacje książkowe

Autor: Karolina Kremens, Jerzy Skorupka (red.)

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 210

ISBN: 978-83-62832-05-7

Cena: 35 zł zł

Nakład wyczerpany
(Istnieje możliwość druku na życzenie przy zamówieniu co najmniej 20 egzemplarzy)

Zamów

Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym

Zagadnienie prawdy czy prawdy materialnej, pomimo bardzo dużego znaczenia dla ukształtowania modelu procesu karnego oraz przebiegu rzeczywistego procesu karnego, jest zaniedbywane w piśmiennictwie karnoprocesowym.

Powodem stosunkowo nikłego zainteresowania tą problematyką jest – być może – wyjątkowa jej złożoność. Bardziej wnikliwa analiza tytułowego zagadnienia ujawnia problemy związane z właściwym rozumieniem pojęcia prawdy w procesie karnym. Może być ono wszak rozumiane w znaczeniu ontologicznym, aksjologicznym i epistemologicznym. Treść przepisu art. 2 § 2 kodeksu postępowania karnego wskazuje, co prawda, na epistemologiczne rozumienie prawdy, niemniej brakuje w tym względzie gruntownych badań naukowych

Wychodząc naprzeciw potrzebie poszerzenia stanu refleksji naukowej nad wymienionymi zagadnieniami, w dniu 11 marca 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego, ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w procesie karnym”. Konferencja rozpoczęła cykl corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie seminaria karnoprocesowe. W założeniu seminaria mają być miejscem prowadzenia debaty i dyskusji dotyczących najważniejszych i najistotniejszych kwestii związanych z prawem karnym procesowym.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór wygłoszonych referatów oraz część głosów, które padły w czasie w dyskusji podczas konferencji. W celu poszerzenia perspektywy prowadzonej dyskusji naukowej, a także wzbogacenia walorów niniejszego opracowania, opublikowano w nim także referaty, które powstały już po zakończeniu konferencji.


Złóż zamówienie na książkę drogą elektroniczną: (cena detaliczna książki wraz z przesyłką wynosi 35zł)* dane do faktury